Regulamin stowarzyszenia zwykłego

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Odkrywamy Bliskie Historie”. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Grodzisk Mazowiecki, ul. Sienkiewicza 17.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków.
 6. Cele Stowarzyszenia to:
  1. Gromadzenie i badanie narracji lokalnych w różnorodnych formach
  2. Udostępnianie i upowszechnianie zgromadzonych narracji i wyników badań
  3. Udział w dyskursie na temat tożsamości lokalnej
  4. Działalność popularyzatorska i edukacyjna
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Kontakt z lokalną społecznością
  2. Badania materiałów archiwalnych
  3. Udział w konferencjach, wydarzeniach
  4. Publikacje
  5. Projekty i inicjatywy edukacyjne
  6. Współpracę z lokalnymi władzami, stowarzyszeniami i NGO
 8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
 10. Członek ma prawo:
  1. uczestniczyć w zebraniach i działaniach Stowarzyszenia
  2. wybierać przedstawicieli stowarzyszenia
  3. być wybranym na przedstawiciela Stowarzyszenia
 11. Członek obowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia
  2. stosowania się do uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia
 12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek niewywiązywania się ze zobowiązań określonych w punkcie 11.
 13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie siedmiu dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 14. Władzami Stowarzyszenia są Zebranie Członków i Przedstawiciel.
 15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
 17. W sprawach określonych w par. 19 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.
 18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 19. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:
  1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
  2. wybór i odwołanie Przedstawiciela
  3. przyjmowanie i odwoływanie członków
  4. uchwalanie zmian regulaminu
  5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
  6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
  7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
  8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
  9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu,
  10. zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
  11. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000
 20. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 22. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
  1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
  2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
  3. zwoływanie zebrania członków
 23. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
  4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
  5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
 24. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
  1. dobrowolnych składek członkowskich
  2. dotacji
  3. darowizn
  4. zbiórek publicznych
  5. spadków, zapisów,
  6. dochodów z majątku stowarzyszenia
 25. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.